En Güncel Emlak haberleri
Anasayfaya Dön » Emlak 29.07.2015 20:52
Apartman Yönetmeliği

Apartman Yönetmeliği

Apartman Yönetmeliği , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bina ve sitelerde konut sayısına bağlı olarak birden fazla kapıcı çalıştırılması ve kapıcılara özel kapıcı dairesi yapılması konusunda yeni bir düzenleme yaptı..

Apartman Yönetmeliği

Haberinin Devamı ↓↓↓
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bina ve sitelerde konut sayısına bağlı olarak birden fazla kapıcı dairesi yapılması zorunluluğu getirdi.
Bakanlık, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yayımlayarak kapıcı dairelerine yönelik bazı düzenlemelere gitti. Buna göre, konut kullanımlı, katı yakıtla ısınan kaloriferli veya kalorifersiz binalar ile sitelerde, bağımsız bölüm sayısının 30'dan fazla olması durumunda bir kapıcı dairesi yapılması zorunlu hale geldi.
 
Sitelerde konut sayısının 75'i aşması halinde ise ikinci kapıcı dairesi yapılacak. Ayrıca 60'tan fazla konutu olan her bina için mutlaka ayrı kapıcı dairesi düzenlenecek.
 
-Doğalgazlı binalarda 151. konuta ikinci kapıcı
Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan binalarda da konut sayısının 50'den fazla olması halinde bir, 150'den fazla olması halinde iki kapıcı dairesi yapılması gerekecek. İlave her 150 konut için ek bir kapıcı dairesi yapılacak. Sıraevler düzeninde, ayrık, ikiz nizamda, tek bağımsız bölümlü birden fazla müstakil konut binası bulunan parsellerde kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmayacak.
 
-Kapıcı daireleri taşkın riskinden korunacak
Düzenlemeyle, kapıcı dairelerinin sel baskınlarından korunması için tedbir de getirildi. Taşkın riski taşıyan alanlarda kalan binalarda düzenlenecek kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının alt seviyesinin ise hesaplanan dere kret kotunun en az 1,50 metre üzerinde olması şartı aranacak.
 
-Binalara asansör ve atık bacası zorunluluğu
Öte yandan, binalara kapıcı dairesinin yanı sıra asansör ve atık ayrıştırma bacası zorunluluğu getirildi. İmar planına göre 3 katlı binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla katlı binalarda asansör tesis edilmesi gerekecek. Mevcut yapılarda ise ön, yan ve arka bahçelere panoramik asansör veya mekanik platform yapılması sağlanarak, engelliler, yaşlı, hamile ve hastaların erişimi kolaylaştırılacak. Bağımsız bölümü 20'den fazla olan 4'ten fazla katlı binalarda, evsel atıkların yerinde ayrıştırılması amacıyla atık ayrıştırma bacası kurulması zorunlu oldu. Böylece bir yandan çevre dostu binalar oluşturulurken, bir yandan da atıkların sağlıklı şekilde ekonomiye kazandırılması ve enerjinin verimli kullanılmasının yolu açıldı.
 
Kaynak: AA

↓↓↓

Bu haber de ilginizi çekebilir

↓↓↓

2013 Kapıcı Yönetmenliği


2013 Kapıcı Yönetmeliği Kanunu Nedir,Kanunda Neler Yer Alıyor
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
Konut Kapıcısı : Anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişiyi,
İşveren: Konutun maliki veya ortaklarını,
Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişiyi,
İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
Madde 4 — Konut yöneticisi, İş Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.
Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve fesh etmek,
b) Merkezi ısıtmalı kaloriferli konutlarda kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak, belgesi olanı işe almak,
c) Kapıcının işe girişinde, sağlık raporunu istemek, uygun olanı işe başlatmak ve yılda bir sağlık kontrolünü yaptırmak,
d) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmesinden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek, sigorta primlerini zamanında yatırmak,
e) Konut tesisatının kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi yazılı olarak kapıcıya vermek ve özelliklerine uygun olarak bakımının yapılmasını sağlamak,
f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,
g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konut sakinlerinin bilgisine sunmak ve bu belgeyi ilgililerin görebileceği konutun girişinde bir yere asmak,
h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak.
Kapıcının Görev ve Sorumlulukları
Madde 5 — Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları
İş Sözleşmesi
Madde 6 — Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde;
İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.
Çalışma Süresi ve Ara Dinlenmesi
Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz.
Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.
Ücret Ödemesi
Madde 8 — Konut kapıcısına İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenir.
Hafta Tatili
Madde 9 — İş Kanunu ile sözleşme hükümlerine göre hafta tatili verilir.
Genel Tatil ve Ücreti
Madde 10 — 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer alan tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı iş veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanununun 47 nci maddesine uygun olarak ödenir.
Yıllık Ücretli İzin
Madde l1 — Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
Geçici Kapıcı
Madde 12 — Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kapıcı Konutu
Kapıcı Konutu ve Tahliyesi
Madde l3 — Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir.
Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmişse, konutun 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olması gerekir.
Kapıcıya, görevi nedeniyle verilmiş olan konut için iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemez.
Kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.
Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda iş veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlüğe İlişkin Hükümler
Yürürlük
Madde l4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
09-09-2013
Bu haber toplam 4800 defa okunmustur


#
KULLANICI YORUMLARI
#
3. Köprü Tanıtım Filmi
#KONUT KREDILERI
 • #

  120 Ay

  0,82

  #
 • #

  120 Ay

  0,76

  #
 • #

  120 Ay

  0.85

  #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?